Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Co je to hlubinná abreaktivní psychoterapie

Z teorie, na které je abreaktivní psychoterapie založena vyplývá, že je s její pomocí možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto traumatu vědom, či nikoliv. Psychoteraupetická praxe potvrzuje, že pokud není příčinou nějaké silné poškození organismu, je vždy možné v bližší, nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít.
Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže, jako například neurózy, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, maniodepresivita, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a velké množství potíží dalších.
Úraz, nebo operace není jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. A jestliže psychické trauma, spojené s úrazem nebo operací zpracujeme, je pro psychiku najednou mnohem snažší se o traumatizovanou část organismu starat. Hlubinná abreaktivní psychoterapie je tedy velice vhodným nástrojem pro rehabilitaci poúrazových, nebo pooperačních stavů. Zpracování úrazu, nebo operace technikou hlubinné abreaktivní psychoterapie vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu uzdravování. Psychické příčiny mají obvykle i taková onemocnění, jako arterioskleróza, revmatismus, rakovina apod.
Mnoho zdravotních potíží člověka je způsobeno tím, že je snížena jeho imunitní odolnost. Systematické odstraňování vlivu prožitých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti organismu.
Teorie a praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie odkrývají i takové skutečnosti, že například povahové rysy, jako touha po penězích, nebo po moci nejsou také nic jiného, než aberace, jejichž příčinu lze nalézt a odstranit. Dalším zajímavým výsledkem aplikace hlubinné abreaktivní psychoterapie je, že zlepšujeme po všech stránkách nejen zdraví klienta, ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání. Čím bude vaše praxe v hlubinné abreaktivní psychoterapii větší, tím více si budete postupně víc a víc uvědomovat, že vše, co se s člověkem děje, není náhodné, ale že všechno podléhá určitým zákonitostem, ve kterých se začnete orientovat.

Z knihy : Andrej Dragomirecký Psychoterapie I.

Na kurzech Hlubinné abreaktivní psychoterapie se naučíte pracovat s technikou, kterou vypracoval do konečné podoby Ing. Dragomirecký. Důležité je zvládnou teorii, která Vám pomůže řešit i hlubší problémy, které trápí Vás a Vaše blízké. Tato teorie je naprosto revoluční a ukazuje nám, jak vlastně psychika pracuje. Všechna minulá traumata, bolesti a potíže v mezilidských vztazích máme uložené v naší paměti. Na těchto kurzech se naučíte, jak tyto traumatické prožitky najít a jak je zpracovat, aby přestaly být obtížnými. Navíc poznáte sami sebe i v těch hlubších rovinách.

V této terapii není použito žádné hypnózy, nebo jiných technik ovlivňování člověka, jako v jiných terapeutických postupech. Vše probíhá právě tady a teď, kdy si vybavujeme to, co nám brání žít šťastný život.

Spousta lidí se bojí vstoupit do minulých nepříjemných situací. Mají obavy, že si je znovu připomenou a oživí. Je to pravda jen částečná. Sice těmito událostmi projdou znova, ale už se jim nebudou opětovně vracet. Je to velká cesta ke svobodě a kontrole nad svým vlastním životem.

Na dalších kurzech se lidé seznamují s technikou práce na dálku. Všichni víme, že malé dítě – kojence, batole, nelze přímo auditovat. S touto technikou však můžeme totéž udělat přes matku, otce, nebo jiného blízkého příbuzného. Také můžeme pomoci těm, kteří sami zrovna auditovat nemohou. Jsou to buď lidé v komatu, lidé nemocní, lidé pod vlivem silných psychofarmak, nebo drog. Zjistíte, že je tato práce nakonec jednoduchá. Samozřejmě za předpokladu, že chápete teorii, s kterou pracujete.

Na tomto dalším kurzu se rovněž seznámíte, jak odvádět přivtělené duše. Opět je zde důležité to, aby jste dobře zvládli výuku ze základního kurzu a uměli již auditovat. Naučíte se, že duše není třeba vyhánět, ani je odhánět, ale laskavě je můžete vyprovodit až ke Světlu, kde mají být, než se vrátí zpět do nějakého jiného těla, jiného života.

Je zde i další výuka, jak efektivně zlepšit práci na sobě a jiných. Je už však pro ty, kteří pochopili, jaké možnosti my lidé máme – skoro neomezené.

Pokud sami potřebujete pomoc, je důležité najít si auditora, který zvládnul teorii a má také nějakou praxi. Je spousta kurzů, kde se lidé učí regresní terapii, bohužel však nesprávně. Většinou ji vyučují lidé, kteří si myslí, že vše pochopili. Jenže jejich žáci tak nějak „plavou“. Je dobré si uvědomit, že autor Hlubinné abreaktivní psychoterapie Ing. Dragomirecký  stále učí další a další lidi, aby mohli s touto technikou pracovat. Zatím však nikdo neobdržel souhlas k tomu, aby jím vyvinutou terapii někdo další učil. K tomu je zapotřebí absolvovat zkoušky, které navazují na jednotlivá pokračování a kurzy. Důležitá je ovšem i praxe, kterou spousta těchto dalších „učitelů“ jaksi nemá. Proto pokud budete mít zájem se touto terapeutickou metodou zabývat a budete chtít absolvovat kurz,  přemýšlejte odkud chcete načerpat informace.

Pokud budete potřebovat vyřešit nějaký svůj problém a rozhodnete se pro Hlubinnou abreaktivní psychoterapii, informujte se u Ing. Dragomireckého, třeba e-mailem. Poradí Vám auditora, o kterém ví, že dobře pracuje.

Lidé jsou různí, mají k věcem v životě různé přístupy – dobré a špatné. Konají tak s dobrým úmyslem, někdy dobře, někdy špatně. Přeji Vám, aby jste si vybrali vždy toho člověka, který Vám pomáhá s dobrým úmyslem, ale dobře. (editlp)


Etický kodex auditora Hlubinné abreaktivní psychoterapie


Regresní terapeut vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu.

Psycholog má být nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu mít na zřeteli zdraví a blaho klientů.

1. Způsobilost, zodpovědnost

Regresní terapeut se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

1.1 Má působit pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci.

1.2 Má zachovávat takové postupy, které by neumožňovaly zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů.

1.3 Pokud je požádán o psychologické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.

2.

2.1 Regresní terapeut dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu.

2.2 Profesní činnosti, vztahy a důsledky musí být vyjádřeny v jasné formě (dohodě, kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel profesních služeb s nimi souhlasí.

2.3 Při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vyžádá souhlas zákonného zástupce.

2.4 Regresní terapeut nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.

3.

3.1 Zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání.

3.2 Jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům – včetně psychologů – pouze se souhlasem klienta.

3.3 Pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

4.

Regresní terapeut se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti k Hlubinné abreaktivní psychoterapii.

4.1 Nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.

4.2 Nesmí zneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické praxi.

?>